• مرکز اسلامی امام علی (ع)
 • Latest News
 • Lookbook
 • 2
به چه فکر می کنیم

تفکر

تفکر ریشه تمام دست آورد های بشری است که در مسیر های مختلف می تواند دست گیر او باشد.

مرکز اسلامی امام علی برای پیشبرد هرچه تمام اندیشه اسلام در چهار زمینه دین علم هنر و فرهنگ فعالیت خود را آغاز کرده است این مرکز به منظور نمایش واقعی ای سیمای اسلام با ایجاد موسساتی که پایه و بنیان خود را بر اساس فرموده ی اشخاص بی مثالی یعنی ائمه معصومین که تمام کلام هایشان چراغی است در این دنیا تاریک قرار داده اند به عرصه ی جهانی پای گذاشته تا با رساندن اسلام در چهار ناحیه یعنی دین و هنر و علم و فرهنگ جایی برای به تصویر کشیدن کامل ترین دین و آیینی که خداوند در این دنیا قرار داده، باشد .

زمینه ها

دین

دین

تفکری برنامه دار
علم

علم

تفکری برتر
هنر

هنر

تفکری خلاق
فرهنگ

فرهنگ

تفکری شایسته
ارسی بزرگ نمایش رستاخیزی بی نظیر در عرصه هنرارسی بزرگ نمایش رستاخیزی بی نظیر در عرصه هنر

ارسی بزرگ نمایش رستاخیزی بی نظیر در عرصه هنر

„بزرگترین ارسی ای که مجموعه امام علی (ع) در دل تاریخی کهن در میراث دار خود یعنی گنجینه میراث اسلامی نگه می دارد.“

در دوره دوم ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺎﺟﺎرﯾﻪ )ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎاز آن از ﻣﯿﺰان ﺗﺰﺋﯿﻨﺎت ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد. در ﻧﻤﺎﻫﺎی دروﻧﯽ از آراﯾﻪﻫﺎی ﺗﺰﯾﯿﻨﺎﺗﯽ، ﮔﭽﺒﺮی، ﺣﺠﺎری، آﺟﺮﮐﺎری، ﻧﻘﺎﺷﯽ روی ﮔﭻ و ﺑﻮم اﺳﺘﻔﺎدهﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه، ﻣﻈﻔﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه، ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﺷﺎه و ﺗﺎ زﻣﺎن ﻏﺎﻟﺒﺎً ازﻣﯽﺷﻮد ﻣﻌﻤﻮﻻً ﮔﯿﻠﻮﯾﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻗﻄﺎر ﻣﻘﺮﻧﺲ اﺳﺖ.اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ و از ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﺣﺎﮐﻢ در ﺳﯿﺎﺳﺖ، اﻗﺘﺼﺎد آن دوره ﺗﺄﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ. ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ، آﻏﺎز ﺗﺄﺛﯿﺮات ﮔﺴﺘﺮده و ﯾﮏ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻫﻨﺮ و ﻣﻌﻤﺎری ﻏﺮب ﺑﺮ اﯾﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﯿﻖ ﻣﻌﻤﺎری ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﻌﻤﺎری ﮐﻼﺳﯿﮏ اروﭘﺎ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ، اﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮات اﺑﺘﺪا در ﺗﺰﺋﯿﻨﺎت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﮔﺮدد. اﺑﺪاع ﺣﻮﺿﺨﺎﻧﻪ در ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎی ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ در ﻧﻘﺎط ﮐﻮرﺑﻨﺎ، ﻧﻮرﮔﯿﺮی از ﺳﻘﻒ و اﺣﺪاث ﺳﻔﺮه ﺧﺎﻧﻪ از دﯾﮕﺮﻧﻮآورﯾﻬﺎ اﺳﺖ.ﺟﺒﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ،1375 رواج ﻗﻮسﻫﺎی ﻧﯿﻤﺪاﯾﺮه، ﻓﺮﻧﮕﯽ ﺳﺎزی اﺳﺘﻔﺎده ﻓﺮاوان از ﮔﭽﺒﺮی ﻧﯿﻢ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﮔﻞ ﭼﺪﻧﯽ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮﻧﻘﻮش ﻓﺮﻧﮕﯽ رواج ﯾﺎﻓﺖ, ﯾﻮارﻧﮕﺎریﻫﺎ از ﻗﺎﻟﺐ ﻧﻘﻮش اﺳﻠﯿﻤﯽ و ﺧﺘﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﯿﺖ اﯾﺮاﻧﯽ و ﺗﺠﺮﯾﺪی ﺧﺎرج ﺷﺪه واﻗﻊ ﮔﺮا ﮔﺸﺘﻨﺪ از ﭘﻮﺳﺘﺮ و ﻋﮑﺲ در ﺗﺰﺋﯿﻦ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ)ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻬﺸﻬﺎن و ﺧﺎﻧﻪ ﭼﺮﻣﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎﻏﺬ دﯾﻮاری ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺮﻫﻨﮓ وﺛﯿﻖ، ﺧﺎﻧﻪ ﭼﺮﻣﯽ، ﺳﺮﺗﯿﭗ ﺳﺪﻫﯽ(آﯾﻨﻪ ﮐﺎری در ﺗﺰﺋﯿﻦ ﻓﻀﺎﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ در ﺣﺠﻢ وﺳﯿﻊ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻨﺪ. ﺑﺮای ﺗﺰﺋﯿﻦ ارﺳﯽﻫﺎ، ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﻫﺎ و ﮔﻠﺠﺎم ﻫﺎ، از ﻧﻘﻮش اﺳﻠﯿﻤﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺘﻪ ﺟﻘﻪﺳﻘﻒﻫﺎی ﻃﺎﻗﯽ و ﺑﻪ اﺷﮑﺎل ﻣﺘﻨﻮع ﮔﻨﺒﺪ، ﻃﺎق، ﺗﻮﯾﺰه اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪهاﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ رﺳﻤﯽ ﺑﻨﺪیﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎذب در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ( و ﻣﻘﺮﻧﺲ ﻣﺰﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ، از ﺳﻘﻒ ﺗﺨﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﮐﻢ در ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺨﺶﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﮔﻨﺒﺪﻫﺎ از ﮐﺎرﺑﻨﺪی ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻋﻤﺪه ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی اﺻﻔﻬﺎن ﺧﺸﺖ اﺳﺖ و ﺣﻀﻮر آﺟﺮ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮔﺮاﻧﯽ و ﺳﺨﺘﯽﺗﻬﯿﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢرﻧﮓ اﺳﺖ.در ﺗﺰﯾﯿﻨﺎت ﺗﺄﺛﯿﺮﻧﻘﺎﺷﯽ زﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﮔﻞ و ﻣﺮغ، ﮔﭽﺒﺮی دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ارﺳﯽﻫﺎ رﯾﺰﺗﺮ و ﭘﺮﮐﺎرﺗﺮﻣﯽﮔﺮدﻧﺪﭼﻮنﺗﻌﺪادﺳﺎﺧﺖﺳﺎزﻫﺎﮐﻤﺘﺮاﺳﺖوﻗﺖزﯾﺎدیﺻﺮفﻣﯽﺷﻮدﺑﺴﯿﺎر ﻇﺮﯾﻒ و ﭘﺮﮐﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ارﺳﯽﻫﺎی ﭘﺮﮐﺎر از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺎﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻫﻨﺮی اﯾﻦ دوره ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﯿﺸﻪ ﻫﺎی رﻧﮕﯽ دراﯾﻦ دوره ﻣﺮﺳﻮم ﮔﺮدﯾﺪ.

در ادامه نمایشگاه ها

 • گنجینه میراث اسلامی

 • بنیاد باور های دینی حکمت

 • موسسه آموزشی مبین

 • نگارخانه گنجینه میراث اسلامی

خوش آمدگویی به حوزه علمیه قم به اصفهان خوش آمدیدخوش آمدگویی به حوزه علمیه قم به اصفهان خوش آمدید

خوش آمدگویی به حوزه علمیه قم به اصفهان خوش آمدید

حوزه علمیه قم یکی از حوزه‌های علمیه مهم شیعیان است، که در شهر قم قرار دارد. این حوزه در قرن اخیر با حضور حائری یزدی در سال ۱۳۰۱ شمسی تجدیدحیات شد. حال این حوزه ارزشمند و افتخار شیعه با تکنولوزی روز پا به اصفهان نهاده تا علما و طلاب دینی اصفهان بتوانند از این حوزه بهره برده و تعاملی سازنده میان دو حوزه بزرگ شیعی برقرار شود

در ادامه نمایشگاه ها

 • مدیر بنیاد باور های دینی حکمت

  وظیفه بنیاد باور های دینی حکمت: بنیاد باور های دینی حکمت اعتقاد خود می داند در راه دینی که موهبت الهی از جانب خداست گام بردارد و شیعه را در زمینه عقاید و کلام بی نیاز سازد و در این راه با استفاده از اصول دانشنامه نویسی رو به جلو گام بر می دارد .

  ارزش بنیاد باور های دینی حکمت : مرحله مطالعات و تحقیقات بنیادین اجرای اصطلاحنامه شناسایی و جمع آوری منابع و مستندات تهیة زیرساخت های نرم افزاری

  راه حل بنیاد باور های دینی حکمت : ایجاد دانشنامه عقاید و کلام شیعه در قالبی گرافیکی است تا کاربران ان بدون هیچ مشکلی عرصه کلام و عقاید شیعی پا بگذارند .

  Demo

 • مدیر گنجینه میراث اسلامی

  وظیفه گنجینه میراث اسلامی : گنجینه میراث اسلامی وظیفه دارد تا با استفاده از علم و هنر که به سختی در کنار هم قرار می گیرد تمام میراث اسلام که هر کدام ار آن ها خود گنجینه ایست در گنجینه خود جمع آوری کند تا یادگار گذشتگان ما در کشوری دیگر یادگاری از ایران نشود.

  „Our themes use UIkit, a lightweight and modular frontend framework for developing fast and powerful web interfaces. It is easy to customize and extendable.“

  راه حل گنجینه میراث اسلامی : گنجینه ای برای نگهداری میراث ارزنده ای به بلندای میراث اسلامی گنجینه میراثی بلند مرتبه و عالی گنجینه میراث اسلامی برای نگهداری میراث ارزنده دنیای اسلام بر ۶ ستون بنا نهاده شده تا نمایش دهنده ی تفکری اسلامی باشد .

  Demo

 • مدیر مرکز اسلامی امام علی (ع)

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.

  „Widgetkit 2 is an easy-to-use widget creator that helps you to quickly build websites. Its collection of widgets includes galleries, slideshows and grids.“

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.

  Demo

هدف مرکز اسلامی امام علی (ع)

اسلام را بفهمیم

آینده موسسات

 • HEKMAT
  آماده سازی علم عقائد و کلام در مجموعه منظم جهت کارکرد های اعتقادی که می توان این ممکن را به راحتی در اختیار دنیای شیعه گذاشت تا با استفاده از ان بتوانند قدرت علمی اسلام را به نمایش بگذارند .“
 • MOBIN
  هدف موسسه مبین واضح است آموزش گسترده در قالبی گرافیکی برای تمام اقشار و نزدیک کردن کاربرد و علم تا رسیدن با علم گرایی در اجتماع .“
 • Aefsa
  ۱-ترویج اسلامی شیعی در قالب هنر ۲-حراست از میراث گرانبهای دنیای اسلام ۳-آموزش میراث گذشتگان به آیندگان ۴-نمایش قدرت میراث و هنر اسلام در برابر دنیا.“